a) Servicii INTRASTAT – întocmire, urmărire, raportare prin declarația INTRASTAT

Serviciile Intrastat reprezinta un sistem de colectare a datelor statistice privind comerțul cu bunuri între țările din Uniunea Europeană.
Sistemul de servicii Intrastat a devenit operațional începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderarii României la Uniunea Europeană.
Declarația statistică INTRASTAT este completată de toți operatorii economici ale căror importuri și/sau exporturi din/către statele membre ale Uniunii Europene depășesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referință.

CINE POATE PRESTA SERVICII INTRASTAT?

Obligatia furnizării datelor Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiții:

 • sunt înregistrați în scopuri de taxă pe valoare adaugată (au cod de identificare fiscală);
 • realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
 • valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri; introduceri, respectiv expedieri, depășeste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2017 sunt:

 • pentru introduceri intracomunitare: 900.000 RON;
 • pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON.

CE TREBUIE DECLARAT CĂTRE INTRASTAT?

 • fluxul (introduceri/expedieri);
 • perioada de referință;
 • date de identificare ale firmei (cod fiscal);
 • țara de destinație/țara de expediție;
 • codul mărfii (8 cifre – conform Nomenclatorului Combinat);
 • natura tranzacției;
 • modul de transport;
 • termenii de livrare;
 • cantitatea în kg;
 • cantitatea în unitate de măsură suplimentară;
 • valoarea facturată;
 • valoarea statistică.

Termenul limită de transmitere a datelor Intrastat la INS îl reprezintă întotdeauna data de 15 a lunii următoare celei de referință.

b) Servicii de analiză și management: cash flow, BVC, situații și raportări bancare, dosare eșalonare către ANAF.